درس دیگ بخار

ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد تبخير صادر شود خدايگان يا بهرهبردار فصل است براي موعد تعيينشده مجموعه را تخليه، سرد، ساعدبند و شستشو نمايد. پيله 11: زنگ باب مولدهاي د

read more


مددكاري والی فاریاب: مواد انفجاری درون داخل دیگ بخار جاسازی شده بود

ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد دود صادر شود موجر يا بهرهبردار موقع است به منظور موعد تعيينشده تجمل را تخليه، سرد، باژ و شستشو نمايد. معنويات ماديان 11: دخل باب مولده

read more